Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

1046 4c94 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamalice malice
7737 8037 500
Reposted from024233 024233 viacarmenluna carmenluna
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viamalice malice

January 21 2020

7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalice malice
3536 e098
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viacarmenluna carmenluna

January 10 2020

8242 0013 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacarmenluna carmenluna
7015 ee21 500
Reposted fromnulaine nulaine viacachalot cachalot

January 01 2020

1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viacarmenluna carmenluna

December 29 2019

2496 78b3 500
Reposted fromrubinek rubinek
2501 1ce4
Reposted fromrubinek rubinek viahash hash
2384 0b27 500
Reposted fromhrafn hrafn viadefinition-of-sex definition-of-sex
1818 9314 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

Niespokojnie zerkałem na Ciebie i chciałem wierzyć, że z tego o czym myślisz część jest o mnie.

— VNM
Reposted frommorean morean viafreeway freeway
2364 49da
Reposted fromEtnigos Etnigos viasopadepollo sopadepollo

December 26 2019

7968 ca84 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viacomatosegirl comatosegirl
9332 473c
Reposted fromsavatage savatage viahash hash
Pisz do mnie listy
srebrem potoków
na srebrnoźółtych kartach pól,
pisz do mnie listy
górskim poświstem;
napisz mi, droga, kwiatów ból.
W chmurnej otchłani skały płaczą.
Na górskiej grani
słońca krwią
napisz mi, droga,
napisz na nich,
gdzie słońca myśli twoich są...
— K. K. Baczyński
Reposted fromtereska tereska

December 25 2019

December 20 2019

0041 dd65 500
Reposted frompiehus piehus viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl