Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

2071 8fa7 500
Reposted fromjottos jottos vianattsu nattsu
6171 06fb
Reposted fromprettywomen prettywomen viaorangeugarte orangeugarte
2778 311c
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaorangeugarte orangeugarte
4659 65d6
Reposted fromamatore amatore viaorangeugarte orangeugarte

May 03 2017

3161 9311 500
Reposted frommylove16 mylove16

April 01 2017

March 14 2017

6294 cc33 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaJohann Johann

March 05 2017

9073 eb8e 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialikearollingstone likearollingstone

February 23 2017

0398 8b7f
Reposted fromministerium ministerium viasoSad soSad
5925 32b3
Reposted fromshakeme shakeme viasoSad soSad

February 18 2017

July 09 2015

0895 cc33 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaJohann Johann

July 06 2015

July 02 2015

Play fullscreen
nevermind

June 30 2015

9963 502e

June 28 2015

1491 448b 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianotthesame notthesame

June 27 2015

4559 6cf0 500
Reposted fromsaski saski viamr-absentia mr-absentia
Dawniej nie było "nienasycenia formą", nie było perwersji w sztuce. A życie nie było bezcelowym poruszaniem się bezdusznych automatów. Społeczeństwo jako maszyna nie istniało. Było miazgą cierpiących bydląt, na której wyrastały wspaniałe kwiaty żądzy, potęgi, twórczości i okrucieństwa.
— Wariat i Zakonnica-Witkacy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl