Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

8480 fadb 500
...
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasoSad soSad

October 14 2018

Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMagnolia11 Magnolia11
8138 301a 500
Reposted fromzbitek zbitek viamr-absentia mr-absentia

October 07 2018

3635 3676 500
Henri Meschonnic
Reposted fromtereska tereska

August 21 2018

Once, Picasso was asked what his paintings meant. He said, “Do you ever know what the birds are singing? You don’t. But you listen to them anyway.” So, sometimes with art, it is important just to look
Reposted frompeper peper viamr-absentia mr-absentia
7945 7542 500

July 24 2018

7112 dcf3
Reposted fromsavatage savatage viamr-absentia mr-absentia

July 23 2018

9796 dbbf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamr-absentia mr-absentia

Nawet gdy spotykałem się z innymi kobietami i próbowałem coś z nimi budować, zawsze tylko do jednej tęskniłem. Ona była na takim wiecznym głodzie życia. Pełna pasji i miłości do świata. Zawsze z iskrą w oku, którą ja w niej ugasiłem, swoją osobą.

Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki

July 16 2018

1863 deaa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak

June 30 2018

3432 21e4 500
Reposted frommr-absentia mr-absentia
5803 7669 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamr-absentia mr-absentia
1445 938d
Reposted fromszponovic szponovic viamr-absentia mr-absentia

June 25 2018

3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viacharlotte99 charlotte99
2548 fdd4

June 23 2018

6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamr-absentia mr-absentia

June 22 2018

June 21 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl