Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

March 14 2017

6294 cc33 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaJohann Johann

March 05 2017

9073 eb8e 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialikearollingstone likearollingstone

February 23 2017

0398 8b7f
Reposted fromministerium ministerium viasoSad soSad
5925 32b3
Reposted fromshakeme shakeme viasoSad soSad

February 18 2017

July 09 2015

0895 cc33 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaJohann Johann

July 06 2015

July 02 2015

Play fullscreen
nevermind

June 30 2015

9963 502e

June 28 2015

1491 448b 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianotthesame notthesame

June 27 2015

4559 6cf0 500
Reposted fromsaski saski viamr-absentia mr-absentia
Dawniej nie było "nienasycenia formą", nie było perwersji w sztuce. A życie nie było bezcelowym poruszaniem się bezdusznych automatów. Społeczeństwo jako maszyna nie istniało. Było miazgą cierpiących bydląt, na której wyrastały wspaniałe kwiaty żądzy, potęgi, twórczości i okrucieństwa.
— Wariat i Zakonnica-Witkacy

June 26 2015

3569 fce7

June 24 2015

8917 cb74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessclew messclew
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska

June 22 2015

6045 dced 500
Reposted frommr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl