Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viaampajewska ampajewska
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki

June 19 2018

9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamy-life my-life

June 10 2018

May 26 2018

4160 8673 500
Reposted fromamatore amatore viauaremyheaven uaremyheaven

May 20 2018

5552 5cf5
Reposted fromstfn stfn viaphilomath philomath

May 19 2018

1651 35c6
Reposted fromEtnigos Etnigos
5035 511c
Reposted from4777727772 4777727772

May 12 2018

0429 295c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamr-absentia mr-absentia

May 07 2018

3625 5b55
Reposted from4777727772 4777727772

April 08 2018

9629 a7f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath

April 07 2018

5625 1e02 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafischi fischi
8993 68bc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasoSad soSad

April 02 2018

March 31 2018

Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(…). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromavooid avooid viaLaColie LaColie
5878 8a1e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

March 19 2018

3521 fd0e
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3648 ac5a
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl